Regulamin Restauracji i Imprez

Regulamin Imprez odbywających się w Restauracji Żabusia


Zasady ogólne



1. Prawo wstępu na imprezy organizowane przez Restaurację Żabusia, w tym Dyskotekę Dorosłego Człowieka mają:

  - osoby, które ukończyły 21 rok życia
  - osoby, które otrzymały zaproszenia wystawione przez Restaurację Żabusia
  - osoby posiadające Karty Klubowe
  - przedstawiciele służb państwowych i medycznych, uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnej legitymacji

2.Obsługa może odmówić wstępu do Restauracji każdej osobie bez podania konkretnej przyczyny. Zakaz ten będzie szczególnie stosowany wobec:

  - osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi i osób trzecich
  - osób niestosownie ubranych do okoliczności, a zwłaszcza posiadających: bluzy z kapturem, dresowe elementy ubioru, bojówki, buty sportowe, elementy ubioru kibica klubowego, niechlujny strój
  - osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
  - osób mających zakaz wstępu do Restauracji

Zakaz ten będzie stosowany wobec wszystkich osób łamiących regulamin Restauracji, włącznie z osobami mającymi w Restauracji rezerwacje stolików. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu Restauracji i nie wpuszczenia takich osób do Klubu, poniesione koszty związane z rezerwacją nie zostaną zwrócone.

3. Za szkody materialne wyrządzone na terenie Restauracji uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Bilety i rezerwacje



1. Wstęp na imprezę Dyskoteka Dorosłego Człowieka odbywa się na podstawie ważnej płatnej wejściówki lub zaproszenia.

2. Rezerwacje stolików w restauracji są płatne wg ustalonych zasad i cennika (szczegółowe informacje u kierowników lokalu). Okresowo kierownictwo Restauracji może odstąpić od pobierania opłat za rezerwacje. Zastrzegamy sobie również prawo do okresowych zmian tego cennika i zasad. Osoby przychodzące do Restauracji mogą bezpłatnie zajmować miejsca nie objęte rezerwacjami. Obsługa ma prawo prosić o opuszczenie stolika jeśli jest on zarezerwowany.

3. Opłata za wejściówkę na imprezę Dyskoteka Dorosłego Człowieka oraz rezerwację stolika nie podlega negocjacji i nie zostanie zwrócona w przypadku opuszczenia Restauracji.

Bezpieczeństwo



1. Dla bezpieczeństwa gości wprowadzone są w Restauracji środki ochrony polegające na stałym monitorowaniu obiektu za pomocą kamer oraz ochronie gości przy pomocy pracowników ochrony.

2. Zakazuje się wnoszenia do Restauracji własnych napojów, jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.

3. Pracownicy ochrony mają prawo sprawdzenia zawartości odzieży, torebek, plecaków oraz zawartości innych wnoszonych przez gości na teren Restauracji przedmiotów.

4. Osoby wchodzące do Restauracji maja obowiązek zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.

5. W przypadku łamania prawa lub regulaminu Restauracji, niszczenia mienia Restauracji przez gościa, pracownicy ochrony uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z Restauracji lub jeśli to konieczne, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji. W przypadku usunięcia gościa z restauracji, koszty poniesione przez gościa w związku z uczestnictwem w imprezie, nie zostaną zwrócone.

Postanowienia końcowe



1. Wstęp do Restauracji na imprezę Dyskoteka Dorosłego Człowieka oraz na inne imprezy organizowane w Restauracji, oznacza zgodę uczestnika na fotografowanie i filmowanie oraz bezpłatne wykorzystywanie jego wizerunku przez Restaurację Żabusia do celów marketingowych. Osoby nie wyrażające na to zgody proszone są o zgłoszenie tego faktu obsłudze.

2. Osoby uczestniczące w imprezach Restauracji Żabusia mają obowiązek zapoznać się z regulaminem Restauracji. Uczestnictwo oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego Regulaminu.